Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Boer Management Support (DBMS)
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten, alsmede overige vormen van professionele dienstverlening tussen DBMS en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden.
Offertes en opdrachtbevestigingen van DBMS zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Indien er geen schriftelijke overeenkomst is gesloten en tevens geen opdrachtbevestiging is verstuurd, zullen partijen desondanks gebonden zijn zodra DBMS aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. DBMS zal de door haar te verlenen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt DBMS zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. De door DBMS te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als ‘inspanningsverplichting’, tenzij anders wordt overeengekomen.
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen; staan in de offerte en opdrachtbevestiging aangegeven. Alle door DBMS gemaakte kosten anders dan weergegeven in de offerte of opdrachtbevestiging zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Het honorarium en eventuele kosten, worden per kwartaal (achteraf) in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na declaratiedatum. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
Indien DBMS de verplichtingen uit de overeenkomst niet na kan komen wegens ziekte van mevrouw De Boer is sprake van overmacht. Indien de overmacht van tijdelijke aard is, heeft DBMS het recht de uitvoering van de overeenkomst te delegeren aan een door haar te kiezen vervangster of zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is DBMS bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen. Voorts kunnen partijen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement gaat, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.
DBMS zal ten aanzien van de informatie die haar ter kennis komt gedurende de opdracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
DBMS sluit elke aansprakelijkheid uit voor de door de opdrachtgever dan wel derden geleden schade, behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. DBMS is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving. De aansprakelijkheid van DBMS jegens opdrachtgever en/of derden is in alle gevallen beperkt tot het totale bedrag van de betreffende opdracht. Opdrachtgever zal DBMS vrijwaren voor alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de verrichte werkzaamheden en zij zal DBMS alle schade vergoeden die DBMS lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
Op de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en DBMS is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.