Privacy Statement

Privacy statement De Boer Management Support
De Boer Management Support (hierna: DBMS), gevestigd aan de Statenlaan 83, 9301 RK te Roden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
DBMS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze informatie zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Je voor- en achternaam;
– Je adresgegevens;
– Je e-mailadres;
– Je telefoonnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Verwerking van dergelijke persoonsgegevens maken altijd deel uit van een opdracht, waarvoor een verwerkersovereenkomst met de opdrachtgever van toepassing is.

Doel verwerking persoonsgegevens
DBMS verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw of mijn betaling;
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn dienstverlening;
– Om diensten aan je te leveren.
DBMS verwerkt alleen persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht bent, bijvoorbeeld de gegevens die zijn bestemd voor mijn belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
DBMS neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen. Oftewel besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van mijzelf.
DBMS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Bewaartermijn persoonsgegevens
DBMS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren in het kader van mijn bedrijfsvoering. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, personalia, adres en andere contactinformatie:
Bewaartermijn: tot het aflopen van een opdracht voor mijn opdrachtgever
Reden: je contactinformatie heb ik nodig om je te kunnen bereiken per brief, mail of telefoon en om mijn facturen te sturen voor de duur van de betreffende opdracht.

Gebruik cookies
DBMS gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. De cookies die op mijn website worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat mijn website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor dergelijke cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Stuur je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens naar: deboer@dbms.nl

Beveiliging persoonsgegevens
DBMS neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via: deboer@dbms.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik zal op dit verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reageren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Natuurlijk heb je het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door DBMS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden
DBMS verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van mijn opdracht met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval dat ik met een bedrijf zou moeten werken dat je gegevens verwerkt in het kader van mijn opdracht, dan sluit ik met dat bedrijf een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.